İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 11/08/2017

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;
1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma:
Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.
3. Bilgilendirme:
Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.
4. Kuruluşu seçme ve değiştirme:
Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.
5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:
Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.
6. Bilgi isteme:
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.
7. Mahremiyet:
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.
8. Rıza ve izin:
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
9. Reddetme ve durdurma :
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.
10. Güvenlik:
Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
11. Dini vecibelerini yerine getirebilme:
Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
12. Saygınlık görmesi:
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
13. Rahatlık:
Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
14. Ziyaret:
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.
15. Refakatçi bulundurma:
Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.
16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı:
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
17. Sürekli hizmet:
Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya HAKKI VARDIR
Hasta haklarının ihlaline yönelik her türlü başvuru ve şikayetlerinizi hastanemizde kurulmuş olan Hasta Hakları Birimi’ne iletebilirsiniz.